ضـوابـط امتـحانـات

1 -پانزده دقیقه پس از شروع امتحان درب سالن بسته خواهد شد.

2 -از تحویل ورقه و خروج دانشجویان در پانزده دقیقه اول ممانعت خواهد شد.

3 -از به همراه آوردن کیف، کتاب، جزوه، برگه، یادداشت، اشیاء غیرضروري و ... در جلسه امتحان خودداري فرمائید.

4 -داشتن تلفن همراه، تلفن همراه مچی، گوشی(هندزفري)، ساعت هوشمند، عینک دیجیتـال و هرگونـه وسـایل هوشـمند ، ارتبـاطی و دیجیتـال چـه بصورت روشن و چه بصورت خاموش اکیداً ممنوع است.

5 -نگاه کردن به برگه امتحانی دانشجوي دیگر و صحبت کردن با دانشجوي دیگر و ایجاد همهمه و برهم زدن نظم جلسه امتحان توسط دانشـجو ممنـوع است.

6 -دانشجویان موظفند با ارائه کارت دانشجویی معتبر (عکسدار) در جلسه امتحان حضور یابند.

7 -امضاء لیست حضور و غیاب توسط دانشجو قبل از خروج، الزامی است.

8 -بعد از شروع امتحان، خروج از جلسه و ورود مجدد دانشجو امکانپذیر نیست.

9 -در پاسخبرگ امتحانی مشخصات خواسته شده را حتماً مرقوم فرمائید.

10 -به همراه داشتن هرگونه برگه چرکنویس در جلسه امتحان ممنوع است. (در صورت لزوم مسئول امتحان به دانشجو برگه اضافی تحویل میدهد)

11 -همراه داشتن ماشین حساب شخصی، براي دروسی که نیاز به ماشین حساب دارد الزامی است و تحت هیچ شرایطی دانشجویان مجاز به جابجایی آن در حین امتحان نخواهند بود لذا قبل از شروع امتحان نسبت به تهیه آن اقدام فرمائید.

12 -پاسخ به سؤالات توسط مراقبین ممنوع و صرفاً توسط استاد درس امکانپذیر است.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه