محورهاي ارائه آثار به این جشـنواره در دو بخش آسیب هاي اجتماعی و موضوع آزاد تعریف شده است و علاقمندان می توانند فایل آثارخود را در قالب هنرهاي رایانه اي چنـد رسانه اي (از قبیل انیمیشن و ویدئو آرت،جلوه هاي ویژه صوتی و تصویري و عکس و نقاشـی دیجیتال) و نیز در قالب هنرهاي رایانه اي تعاملی (نظیر بازي هاي رایانه اي، هنرچیدمان و هنرهاي نمایشـی چندرسانه اي و واقعیت مجازي و واقعیت افزوده) 

مهلت ارسال آثار تا 20 بهمن ماه 1399