نشان شهید موسوی

با محوریت نوآوری اجتماعی

ویژه جوانان 18 تا 35 سال

در دو سطح دانشجویی و آزاد

مهلت ارسال آثار 2 دی تا 2 اسفندماه