نمایشگاه ملی توانمدی های دانشجویان دختر

مهلت ثبت آثار :15 خرداد ماه 1400

داوری اولیه : خرداد 1400

برگزاری نمایشگاه، مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان: تیرماه 1400

برگزاری کارگاه های آموزشی از اردیبهشت تا تیرماه 1400