محورهای تولیدات جشنواره

صنایع دستی( دست بافت، منسوجات، مصنوعات فلزی، مصنوعات چوبی)

نقاشی، خوشنویسی، گرافیک

محصولات چاپی

محصولات آموزشی

گل و گیاه

و ....