مردم سالاری دینی و آینده جهان اسلام

مهلت ارسال چکیده : پایان تیرماه 1400

مهلت ارسال مقالات: پایان آبان ماه 1400

زمان برگزاری همایش: بهمن ماه 1400